BG-NMO011 Nizam-i-Jedid Infantry Skirmishing (all 6 variants)